UserName : N/A  ชื่อ-นามสกุล : N/A  วันที่ :18 ตุลาคม 2562
      คำถามที่พบบ่อย
      
  คำถาม :   1. คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์
  คำตอบ :   มีดังนี้
  1) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
    1.1) ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
    1.2) ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจริง เฉลี่ยไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนในปี 2555 (ย้อนหลัง 1 ปี)
  2)ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ที่ใช้ก๊าซ LPG ขนาดถังไม่เกิน 15 กิโลกรัม และมีพื้นที่ทำการค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร
  คำถาม :   2. จะได้รับส่วนลดกี่บาท
  คำตอบ :   1) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จะได้สิทธิ์ช่วยเหลือไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน โดยใช้ถังขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม
2) ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหารที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ โดยจะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน โดยใช้ถังขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับซื้อก๊าซในราคาเดิม (ราคาเนื้อก๊าซ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม)
  คำถาม :   3. ราคาจะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่
  คำตอบ :   รัฐบาลจะปรับขึ้นราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 โดยปรับขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จนถึงราคา 24.82 บาท/กิโลกรัม ในเดือนตุลาคม 2557
  คำถาม :   4. จะได้รับการช่วยเหลือในการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเท่าไหร่
  คำตอบ :   จะได้รับการช่วยเหลือให้ซื้อก๊าซได้ในราคาเดิมคือ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  คำถาม :   5. สามารถใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ LPG ได้ที่ไหน
  คำตอบ :   สามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรัฐบาลจะประกาศรายชื่อร้านจำหน่ายดังกล่าว ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือ อบต.) ในพื้นที่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.lpg4u.net
  คำถาม :   6. ใช้สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเป็นส่วนลดได้หรือไม่ (ต้องใช้ตัวจริง นอกจากสุดวิสัย)
  คำตอบ :   ในการใช้สิทธิ์เพื่อรับส่วนลด ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้รหัสเครื่องวัดหรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อ และการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ ดังนี้
1)  สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน
    - กรณีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใช้รหัสเครื่องวัด 8 หลักในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ในการแสดงสิทธิ์
    - กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใช้หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 11 หลักในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยเริ่มนับจากหลักที่ 6 ในการแสดงสิทธิ์
    - กรณีกิจการสวัสดิการไฟฟ้าสัตหีบ ใช้หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9 หลักในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ในการแสดงสิทธิ์
  2) สำหรับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้รหัส 10 หลักที่กำหนดจากส่วนกลางในการแสดงสิทธิ์
  3) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ใช้รหัส 10 หลักที่กำหนดจากส่วนกลางในการแสดงสิทธิ์
  4) ร้านค้าก๊าซ LPG ใช้รหัส 6 หลักที่กำหนดจากส่วนกลางในการแสดงสิทธิ์
  คำถาม :   7. มีวิธีการอย่างไรในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อ และการใช้สิทธิ์เพื่อรับส่วนลด
  คำตอบ :   การลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยการกดรหัสบนแป้นโทรศัพท์มือถือแล้วกดโทรออก ในส่วนของการใช้สิทธิ์เพื่อรับส่วนลด สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการกดรหัสบนแป้นโทรศัพท์มือถือแล้วกดโทรออก ซึ่งขั้นตอนการกดรหัสบนแป้นโทรศัพท์มือถือจะมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป
  คำถาม :   8. กรณีครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์สละสิทธิ์ ครัวเรือนอื่นสามารถใช้สิทธิ์แทนได้หรือไม่
  คำตอบ :   ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนได้ เนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เท่านั้น ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จะต้องใช้ก๊าซ LPG ในราคาปกติ
กรณีร้านจำหน่ายก๊าซ/ประชาชน แอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่น
  - อาจมีความผิด ฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  คำถาม :   9. สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ทุกยี่ห้อหรือไม่
  คำตอบ :   สามารถใช้สิทธ์ซื้อก๊าซ LPG ได้ทุกยี่ห้อ แต่ขนาดถังต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม
  คำถาม :   10. สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายชื่อร้านค้า หาบเร่แผงลอย รวมถึงครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ที่ไหน
  คำตอบ :   รัฐบาลจะติดประกาศรายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ รายชื่อร้านค้า หาบเร่แผงลอย และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือ อบต.) ในพื้นที่สังกัดหรือพื้นที่ดำเนินธุรกิจของตนเอง สำหรับครัวเรือนรายได้น้อยที่มีไฟฟ้าใช้สามารถตรวจสอบตามที่อยู่ในบิลแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
  คำถาม :   11. กรณีที่ในพื้นที่ไม่มีร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะทำอย่างไร
  คำตอบ :   สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อก๊าซ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือ อบต.) ในพื้นที่สังกัดหรือพื้นที่ดำเนินธุรกิจของตนเอง
  คำถาม :   12. กรณีชื่อในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับชื่อผู้ซื้อก๊าซ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่
  คำตอบ :   ถ้าเป็นผู้อาศัยในบ้านหลังนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อก๊าซโดยใช้ข้อมูลตามข้อ 6. เพื่อขอรับส่วนลดในการซื้อก๊าซ LPG
  คำถาม :   13. ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหารที่ตกสำรวจ สามารถมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ และจะได้รับสิทธิ์ในการบรรเทาได้เมื่อใด
  คำตอบ :   สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ได้ โดยสามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ประกอบกิจการอยู่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 กรณีลงทะเบียนเพิ่มเติม จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและจัดทำบัตรแสดงสิทธิ์ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
  คำถาม :   14. ร้านจำหน่ายก๊าซที่อยากเข้าร่วมโครงการเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ สามารถมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้หรือไม่
  คำตอบ :   สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ได้ โดยสามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ในส่วนของร้านจำหน่ายก๊าซที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้ที่กรมธุรกิจพลังงานทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กรณีลงทะเบียนเพิ่มเติม จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการตรวจสอบและจัดทำบัตรแสดงสิทธิ์
  คำถาม :   15. ร้านจำหน่ายก๊าซไม่เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ และร้านจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการแต่ปฏิเสธการขาย
  คำตอบ :   เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จึงขอความร่วมมือทุกร้านจำหน่ายก๊าซในการเข้าร่วมโครงการ กรณีร้านจำหน่ายก๊าซ ไม่นำออกจำหน่ายหรือปฏิเสธการจำหน่าย อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  คำถาม :   16. ในกรณีที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะเปลี่ยนร้านจำหน่ายที่จะซื้อก๊าซหุงต้มได้หรือไม่ อย่างไร
  คำตอบ :   สามารถเปลี่ยนร้านจำหน่ายที่จะซื้อก๊าซหุงต้มได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย สามารถกดลงทะเบียนใหม่ได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ แต่มีเงื่อนไขว่า “ร้านจำหน่ายใหม่ที่จะซื้อก๊าซ จะต้องอยู่ในอำเภอเดียวกับที่อยู่”
2) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ถ้าต้องการเปลี่ยนต้องโทรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ศูนย์ Hotline: 0-2140-7000 หรือ 0-2129-3344
  คำถาม :   17. หากทำโทรศัพท์มือถือหาย หรือเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ :   สามารถแจ้งเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ได้ที่ Hotline: 0-2140-7000 หรือ 0-2129-3344
  คำถาม :   18. กรณีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิ์การบรรเทา 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน แล้วใช้สิทธิ์ไม่ครบ จะทำอย่างไรกับสิทธิ์ที่เหลือ สามารถนำไปใช้ใน 3 เดือนถัดไปได้หรือไม่
  คำตอบ :   ในกรณีที่นำส่วนที่เหลือไปซื้อก๊าซเพิ่มในรอบ 3 เดือนเดียวกันสามารถทำได้ โดยจะได้รับส่วนลดเฉพาะส่วนที่เหลือ เช่น รอบเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ซื้อก๊าซถังขนาด 15 กิโลกรัมในเดือนกันยายน คงเหลือสิทธิ์อีก 3 กิโลกรัม ถ้าซื้อก๊าซขนาด 15 กิโลกรัมเพิ่มภายในเดือนพฤศจิกายน ก็จะได้รับส่วนลดแค่ 3 กิโลกรัม ส่วนอีก 12 กิโลกรัมที่เหลือจ่ายในราคาเต็ม และไม่สามารถนำสิทธิ์ที่เหลือไปใช้ใน 3 เดือนถัดไปได้
  คำถาม :   19. ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย สามารถซื้อได้ครั้งละกี่ถัง
  คำตอบ :   สามารถส่งข้อความเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 3 ถัง ถังขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถ้าจะซื้อมากกว่า 3 ถังต้องส่งข้อความเพื่อใช้สิทธิ์อีกครั้ง เช่น จะสั่งซื้อถังขนาด 15 กิโลกรัม 5 ถัง ต้องส่งข้อความเพื่อขอใช้สิทธิ์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะได้สิทธิ์จำนวน 3 ถัง และครั้งที่ 2 ได้สิทธิ์จำนวน 2 ถัง
  คำถาม :   20. ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย สามารถใช้ถังขนาดใหญ่ที่เกิน 15 กิโลกรัมได้หรือไม่
  คำตอบ :   ไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้ขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัมเท่านั้น ถึงจะซื้อได้ในราคาเดิม ถ้าใช้ถังขนาด 48 กิโลกรัม จะต้องซื้อในราคาที่รัฐปรับเพิ่มขึ้น
       
 
Copyright (C) 2013 Ministry of Energy
ติดต่อ สอบถาม โทร 0-2140-7000
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1280x768 pixels และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8