หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการสอบถามข้อมูลในเชิงลึกโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
  1. ด้านนโยบาย ติดต่อ สนพ. คุณสุชาลี หรือคุณเพทาย โทร. 02-6121555 ต่อ 572 , 565 , 587
  2. ด้านเอกสาร+ข้อมูล ผู้มีสิทธิ์ ติดต่อ ม.ราชภัฎสวนดุสิต คุณอุษาหรือคุณสุภัชชา โทร. 086-3120572
  3. ด้านผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซ ติดต่อ กรมธุรกิจพลังงาน คุณรังสรรค์ โทร. 02-7944804 ผอ.ชญานันท์ 02-7944899